Ważne uwagi i warunki wysyłki w sklepie internetowym Lindemann

J. Lindemann GmbH

Ogólne warunki sprzedaży J. Lindemann GmbH | STOISKO 07/2015

I. Ważność/Oferty

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów i innych usług, w tym przyszłych. Warunki kupującego nie zobowiązują nas, nawet jeśli nie wyrazimy na nie wyraźnego sprzeciwu po otrzymaniu przez nas.
2. Nasze oferty mogą ulec zmianie. Umowy, w szczególności ustne umowy dodatkowe, zobowiązania, gwarancje i inne gwarancje naszych pracowników sprzedaży, stają się wiążące tylko po naszym pisemnym potwierdzeniu.
3. Dokumenty zawarte w ofercie, takie jak rysunki, ilustracje, dane techniczne, odniesienia do norm i oświadczeń w materiałach reklamowych, nie są oznakami jakości, gwarancjami własności lub gwarancjami, chyba że są wyraźnie i na piśmie oznaczone jako takie.
4. Odchylenia przedmiotu dostawy od ofert, próbek, badań i dostaw wstępnych są dozwolone zgodnie z mającymi zastosowanie normami DIN/EN lub innymi odpowiednimi normami technicznymi.

II. Ceny

1. Nasze ceny są w EURO, chyba że uzgodniono inaczej, a od naszej firmy obowiązuje tylko opakowanie, plus VAT. Obliczenia są oparte na cenach obowiązujących w dniu dostawy.

III. Płatności i rozliczanie

1. Nasze faktury są zaległe w ciągu 30 dni netto, począwszy od daty faktury. Płatność musi być dokonana w tych terminach w taki sposób, aby kwota wymagana do rozliczenia faktury była dostępna nie później niż w terminie płatności. Kupujący nie ponosi zaległości nie później niż 10 dni po terminie płatności naszego roszczenia, bez konieczności upomnienia.
2. Faktury za montaż, naprawy, formy, oprawy, narzędzia i elementy kosztów narzędzi są należne natychmiast i płatne netto.
3. Roszczenia wzajemne zakwestionowane przez nas lub niezwiązane z prawem nie uprawniają kupującego do zatrzymania lub potwierdzenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu płatności, najpóźniej od dnia niewykonania zobowiązania, jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek równych odpowiednim stopom bankowym w rachunku bieżącym, ale przynajmniej odsetek w wysokości 8 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych szkód spowodowanych opóźnieniem.
5. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że nasze roszczenie o zapłatę jest zagrożone przez niezdolność kupującego do zapłaty, mamy prawo do praw wynikających z § 321 niemieckiego kodeksu cywilnego (sprzeciw niepewności). Wówczas jesteśmy również uprawnieni do złożenia należnych wszelkich roszczeń pozarocznych wynikających z bieżących stosunków handlowych z kupującym oraz do uzyskania zezwolenia na odbiór zgodnie z punktem. V/5. W przypadku opóźnienia w płatności, jesteśmy również uprawnieni do żądania zwrotu towarów po upływie rozsądnego okresu karencji oraz do zakazania odsprzedaży i dalszego przetwarzania dostarczonych towarów. Odstąpienie od umowy nie jest odstąpieniem od umowy. Wszystkie te konsekwencje prawne mogą zostać zażegnane przez kupującego poprzez zapłatę lub zabezpieczenie w wysokości naszego zagrożonego roszczenia płatniczego. Powyższe przepisy nie mają wpływu na postanowienia rozporządzenia w sprawie niewypłacalności.
6. Uzgodniona zniżka zawsze odnosi się tylko do wartości faktury wyłącznie frachtu i zakłada całkowite rozliczenie wszystkich należnych zobowiązań kupującego w momencie płatności. Koszty narzędzia są płatne netto.

IV. Terminy dostaw

1. Terminy dostaw i terminy dostawy są dotrzymane, jeśli przedmiot dostawy opuścił naszą firmę do czasu jego wygaśnięcia.
2. Terminy dostaw zostają przedłużone w odpowiednim zakresie w przypadku środków w kontekście sporów przemysłowych, w szczególności strajków i blokad, a także w przypadku nieprzewidywalnych przeszkód pozostających poza naszą kontrolą, o ile takie przeszkody mają wyraźny istotny wpływ na produkcję lub dostawę przesyłki. Dotyczy to również sytuacji, w jakich zajdą u dostawcy okoliczności. Niezwłocznie poinformujemy Kupującego o takich okolicznościach. Przepisy te mają zastosowanie odpowiednio do terminów dostaw.

V. Zachowanie tytułu

1. Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością (towary zastrzeżone) do czasu spełnienia wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, niezależnie od przyczyny prawnej, w tym przyszłych lub warunkowych roszczeń.
2. Przetwarzanie i przetwarzanie towarów podlegających zastrzeżeniu własności odbywa się dla nas jako producenta w rozumieniu § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) bez żadnych zobowiązań wobec nas. Towary przetworzone uznaje się za towary podlegające zachowaniu własności w rozumieniu art. V/1. W przypadku przetwarzania, łączenia i mieszania towarów podlegających zatrzymaniu własności z innymi towarami przez kupującego, jesteśmy uprawnieni do współwłasności nowej pozycji proporcjonalnie do wartości faktury towarów podlegających zatrzymaniu własności do wartości faktury innych użytych towarów. Jeśli nasza nieruchomość wygaśnie z powodu połączenia lub mieszania, kupujący przekaże nam już prawa własności, do których jest uprawniony do nowego zasobu lub towaru w zakresie wartości faktury zastrzeżonego towaru i przechowuje je dla nas bezpłatnie. Wynikające z nich prawa własności są uważane za towary zastrzeżone w rozumieniu paraff. V/1.
3. Kupujący może sprzedać towary podlegające zachowaniu własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej na normalnych warunkach i pod warunkiem, że nie zwężenie, pod warunkiem że roszczenia wynikające z odsprzedaży zgodnie z V/4 do V/6. Nie jest on uprawniony do innych rozporządzania zastrzeżonymi towarami.
4. Roszczenia kupującego wynikające z odsprzedaży zastrzeżonych towarów są już nam przypisane. Są one używane w takim samym stopniu jak towary zastrzeżone. Jeżeli towary podlegające zastrzeżeniu własności są sprzedawane przez kupującego wraz z innymi towarami niesprzedanymi przez nas, cesja roszczenia z odsprzedaży ma zastosowanie tylko do kwoty wartości odsprzedaży zastrzeżonych towarów sprzedanych w każdym przypadku. W przypadku sprzedaży towarów, w których współwłasność jest współwłasnością zgodnie z art. V/2 stosuje się cesję wierzytelności w wysokości tych udziałów współwłasnościowych.
5. Kupujący ma prawo do odsprzedaży roszczeń do momentu, gdy nasze odwołanie będzie dozwolone w dowolnym momencie. Będziemy mogli wycofać się z prawa do odstąpienia od umowy III/4. Na naszą prośbę kupujący jest zobowiązany do niezwykawego poinformowania swoich klientów o cesji do nas – chyba że zrobimy to sami – oraz do dostarczenia nam informacji i dokumentów wymaganych do odbioru.
6. Kupujący musi niezwłocznie powiadomić nas o zajęciu lub innym upośledzeniu przez osoby trzecie.
7. Jeżeli wartość istniejących papierów wartościowych przekracza zabezpieczone roszczenia o łącznie ponad 50 %, jesteśmy zobowiązani do uwolnienia papierów wartościowych według własnego uznania na żądanie kupującego.

VI. Realizacja dostaw

1. Po przekazaniu towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, ale najpóźniej po opuszczeniu magazynu lub – w przypadku transakcji trasowych – zakład dostaw przekazuje kupującemu ryzyko we wszystkich transakcjach, w tym w dostawach francuskich i bezpłatnych. Obowiązek i koszty rozładunku ponosi kupujący. Zapewniamy ubezpieczenie tylko na polecenie i koszt kupującego.
2. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych w rozsądnym zakresie. W przypadku towarów wytwarzanych dozwolone są dostawy do 10% ukończonej ilości.
3. Talia zgodnie z umową (np. 25 lub 50m bunde- na życzenie w workach PE). Podnajem są nieuniknione z punktu widzenia produkcji i są dostarczane odpowiednio (max 30% wielkości dostawy). Produkcja odbywa się w technicznych warunkach dostawy.
4. Tolerancje wymiarowe naszych produktów silikonowych są określane i produkowane zgodnie z DIN ISO 3302-1 E2. W przypadku produktów piankowych stosuje się DIN ISO 3302-1 E3. Tolerancje te mają zastosowanie, chyba że specjalna tolerancja została wyraźnie uzgodniona z klientem, co zostało potwierdzone w potwierdzeniu zamówienia.
5. W przypadku zamówień telefonicznych jesteśmy uprawnieni do wyprodukowania lub wyprodukowania całej ilości zamówienia w sposób zamknięty. Wszelkie wnioski o zmiany nie mogą być już brane pod uwagę po złożeniu zamówienia, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione. Terminy i ilości call-off mogą być spełnione tylko w ramach naszej dostawy lub możliwości produkcyjnych, chyba że zostały zawarte umowy. Jeśli towary nie zostaną odzyskane zgodnie z umową, jesteśmy uprawnieni do obciążenia ich w związku z dostarczeniem po upływie rozsądnego okresu karencji.

VII. Odpowiedzialność za wady

1. W przypadku uzasadnionego, natychmiastowego powiadomienia o wadach, możemy, na naszą korzyść, naprawić wadę lub dostarczyć przedmiot wolny od wad (późniejsze wykonanie). W przypadku niepowodzenia lub odmowy późniejszego wykonania, kupujący może obniżyć cenę zakupu lub odstąpić od umowy po upływie rozsądnego terminu. Jeśli wada nie jest istotna, ma ona prawo do zmniejszenia szkody.
2. Ponosimy koszty związane z późniejszym wykonaniem tylko wtedy, gdy są one uzasadnione w indywidualnych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do ceny zakupu towarów. Nasza firma ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie swojej wartości dodanej. Nie ponosimy żadnych wydatków poniesionych w związku z przeniesieniem towarów do lokalizacji innej niż siedziba lub oddział kupującego.
3. Dopóki kupujący nie daje nam możliwości przekonania nas o wada, w szczególności na wniosek nie dostarcza towarów lub próbek, nie może powoływać się na wady towaru.
4. Dalsze roszczenia należy składać zgodnie z przepisami VIII wykluczone. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody, które nie powstały w odniesieniu do samych towarów (szkody następcze za wady).

VIII. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności i ograniczenie ograniczeń

1. Z powodu naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych, w szczególności z powodu niemożności, opóźnienia, winy w wszczęciu umowy i czynu niedozwolonego, ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego działania i rażącego zaniedbania, ograniczonego do typowej szkody umownej, którą można przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
2. Ograniczenia te nie mają zastosowania w nieuczciwy sposób w przypadku zawinionych wad towaru lub zagwarantowania ich nieobecności. Przepisy dotyczące ciężaru dowodu pozostają nienaruszone.
3. O ile nie uzgodniono inaczej, roszczenia umowne wynikające od kupującego wobec nas przy okazji lub w związku z dostawą towarów ulegają przedawnieniu po upływie roku od dostawy towaru. Termin ten ma również zastosowanie do takich towarów, które są uprawnione do używania zgodnie z ich zwykłym użyciem i terminem przedawnienia w drodze prawnej. W przypadku późniejszego wykonania termin przedawnienia nie zaczyna ponownie działać.

IX. Prawa autorskie

1. Zastrzegamy sobie prawo własności i praw autorskich do szacunków kosztów, projektów, rysunków i innych dokumentów; mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w porozumieniu z nami. Rysunki i inne dokumenty związane z ofertami muszą zostać zwrócone na życzenie.
2. W zakresie, w jakim dostarczyliśmy przedmioty zgodnie z rysunkami, modelami, próbkami lub innymi dokumentami przekazanymi przez kupującego, kupujący przyjmuje gwarancję, że prawa własności intelektualnej osób trzecich nie zostaną naruszone. Jeśli osoby trzecie zabraniają nam, powołując się na prawa własności intelektualnej, w szczególności produkcję i dostawę takich przedmiotów, jesteśmy uprawnieni – bez obowiązku zbadania sytuacji prawnej – do zaprzestania dalszej działalności w tym zakresie i żądania odszkodowania w przypadku winy kupującego. Kupujący zobowiązuje się również do natychmiastowego wniesienia nas od wszelkich roszczeń osób trzecich z nimi związanych.

X. Narzędzia

1. Jeżeli kupujący musi dostarczyć części do realizacji zamówienia, może dostarczyć zakład produkcyjny z uzgodnionym, w przeciwnym razie z odpowiednią dodatkową ilością na każdy złom w odpowiednim czasie, bezpłatnie i bez wad. Niezastosowanie się do tego spowoduje poniesienie kosztów i innych konsekwencji.
2. Produkcja części testowych, w tym koszty form i narzędzi, ponosi nabywca.
3. Własność form, narzędzi i innych wyrobów niezbędnych do produkcji zamówionych części podlega zawartym umowom. Zobowiązujemy się do utrzymania takich urządzeń dostępnych co najmniej dwa lata po ostatnim użyciu.
4. W przypadku narzędzi, form i innego sprzętu produkcyjnego dostarczonego przez kupującego, nasza odpowiedzialność ogranicza się do opieki, jak w naszym przypadku. Koszty utrzymania i utrzymania ponosi nabywca, chyba że oddzielnie uzgodniono. Nasz obowiązek zatrzymania wygasa – niezależnie od praw majątkowych kupującego – nie później niż dwa lata po ostatniej produkcji z formy lub narzędzia.

XI. Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji i obowiązujące prawo

1. Miejscem wykonania naszej dostawy jest, o ile nie uzgodniono inaczej, siedziba naszej firmy. Miejscem jurysdykcji kupców jest Helmstedt. Możemy również pozwać kupującego w jego miejscu jurysdykcji.

Oprócz niniejszych warunków, wszystkie stosunki prawne między nami a Kupującym podlegają prawu niemieckiemu, w tym postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 r.