Belangrijke notities en voorwaarden voor verzending in de Lindemann Online Shop

J. Lindemann GmbH

Algemene verkoopvoorwaarden van J. Lindemann GmbH | STAND 07/2015

I. Geldigheid/aanbiedingen

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten en andere diensten, inclusief toekomstige. De algemene voorwaarden van de koper verplichten ons niet, zelfs niet als we er na ontvangst door ons niet uitdrukkelijk opnieuw bezwaar tegen hebben.
2. Onze aanbiedingen kunnen worden gewijzigd. Overeenkomsten, met name mondelinge nevenovereenkomsten, toezeggingen, garanties en andere garanties van onze verkoopmedewerkers, worden alleen bindend na onze schriftelijke bevestiging.
3. De in het aanbod opgenomen documenten, zoals tekeningen, illustraties, technische gegevens, verwijzingen naar normen en verklaringen in reclamemateriaal, zijn geen indicaties van kwaliteit, garanties van eigendom of garanties, tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn aangewezen.
4. Afwijkingen van het leveringsartikel van aanbiedingen, monsters, tests en pre-leveringen zijn toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke DIN/EN-normen of andere relevante technische normen.

II. Prijzen

1. Onze prijzen zijn in EURO, tenzij anders overeengekomen, en van ons bedrijf is alleen verpakking van toepassing, plus BTW. De berekening is gebaseerd op de prijzen die geldig zijn op de dag van levering.

III. Betaling en clearing

1. Onze facturen zijn verschuldigd binnen 30 dagen netto, te beginnen vanaf de factuurdatum. De betaling moet binnen deze termijnen worden gedaan op een zodanige wijze dat het bedrag dat nodig is voor de afwikkeling van de factuur uiterlijk op de vervaldatum voor ons beschikbaar is. De koper zal in gebreke zijn uiterlijk 10 dagen na de vervaldatum van onze claim, zonder de noodzaak van een herinnering.
2. Facturen voor montage, reparaties, mallen, armaturen, gereedschappen en gereedschapskostencomponenten zijn onmiddellijk verschuldigd en moeten netto betaald worden.
3. Tegenvorderingen betwist door ons of niet wettelijk vastgesteld geven de koper geen recht op retentie of verrekening.
4. Als de betalingstermijn wordt overschreden, uiterlijk vanaf de datum van wanbetaling, hebben wij het recht om rente in rekening te brengen die gelijk is aan de respectieve banktarieven voor rekening-courantkredieten, maar ten minste rente in het bedrag van 8 procentpunten boven de basisrente. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade als gevolg van vertraging te claimen.
5. Als na de sluiting van de overeenkomst blijkt dat onze betalingsvordering in gevaar komt door het onvermogen van de koper om te betalen, hebben wij recht op de rechten op grond van artikel 321 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (bezwaar van onzekerheid). Wij hebben dan ook het recht om alle niet-jaarlijkse claims die voortvloeien uit de huidige zakelijke relatie met de koper te doen en de incassovergunning overeenkomstig punt te verkrijgen. V/5. In het geval van een vertraging van de betaling hebben wij ook het recht om de goederen terug te eisen nadat een redelijke aflossingsvrije periode is verstreken en om de wederverkoop en verdere verwerking van geleverde goederen te verbieden. Intrekking is geen terugtrekking uit het contract. Al deze juridische gevolgen kunnen door de koper worden afgewend door betaling of zekerheid in het bedrag van onze bedreigde betalingsclaim. De bepalingen van de insolventieverordeningen blijven onverlet door de bovengenoemde bepalingen.
6. Een overeengekomen korting heeft altijd alleen betrekking op de waarde van de factuur uitsluitend vracht en veronderstelt de volledige afwikkeling van alle verschuldigde verplichtingen van de koper op het moment van de betaling. Gereedschapskosten zijn netto verschuldigd.

IV. Levertijden

1. Leveringstermijnen en deadlines worden gehaald als het afleverartikel ons bedrijf heeft verlaten tegen de tijd dat het verloopt.
2. De levertijden worden in passende mate verlengd in het geval van maatregelen in het kader van arbeidsgeschillen, met name stakingen en uitsluitingen, alsmede in geval van onvoorziene obstakels buiten onze controle, voorzover dergelijke belemmeringen aantoonbaar van aanzienlijke invloed zijn op de productie of levering van het leveringsartikel. Dit geldt ook als de omstandigheden zich voordoen bij de leverancier. Wij stellen de koper zo nodig in kennis van dergelijke omstandigheden. Deze voorschriften zijn dienovereenkomstig van toepassing op leveringsdata.

V. Behoud van de titel

1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (voorbehouden goederen) totdat alle claims die voortvloeien uit de zakelijke relatie zijn voldaan, ongeacht de juridische reden, inclusief toekomstige of voorwaardelijke vorderingen.
2. De verwerking en verwerking van de goederen waarop de titel in stand wordt gehouden, vindt voor ons als fabrikant plaats in de zin van artikel 950 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) zonder enige verplichting voor ons. De verwerkte goederen worden geacht goederen te zijn waarvoor de titel in de zin van de afdeling V/1. In geval van verwerking, combinatie en vermenging van de goederen waarop de koper de eigendom van andere goederen bij andere goederen moet bewaren, hebben wij recht op mede-eigendom van de nieuwe post in verhouding tot de factuurwaarde van de goederen waarop de eigendom van de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen moet worden bewaard. Als onze goederen vervallen door verbinding of vermenging, zal de koper al de eigendomsrechten waarop hij recht heeft op de nieuwe voorraad of het item in de omvang van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen overdragen en deze gratis voor ons bewaren. De daaruit voortvloeiende rechten van mede-eigendom worden beschouwd als voorbehouden goederen in de zin van artikel V/1.
3. De koper mag de goederen waarvoor de titel in het kader van zijn normale bedrijfsrechtelijke handelswijze is behouden, alleen verkopen onder zijn normale voorwaarden en zolang hij niet in gebreke is gebleven, mits de vorderingen die voortvloeien uit de wederverkoop overeenkomstig de V/4 tot V/6. Hij heeft geen recht op andere beschikkingen over de gereserveerde goederen.
4. De vorderingen van de koper die voortvloeien uit de wederverkoop van de gereserveerde goederen zijn al aan ons toegewezen. Ze worden gebruikt in dezelfde mate als de gereserveerde goederen. Indien de voorbehouden goederen door de koper samen met andere, niet door ons verkochte goederen worden verkocht, geldt de overdracht van de vordering uit de wederverkoop alleen voor het bedrag van de wederverkoopwaarde van de betreffende verkochte voorbehouden goederen. In het geval van de verkoop van goederen waarin wij mede-eigendom delen in overeenstemming met V/2 is de toewijzing van de vordering in het bedrag van deze mede-eigendomsaandelen van toepassing.
5. De koper heeft het recht om vorderingen te innen van de wederverkoop totdat onze intrekking te allen tijde is toegestaan. We kunnen ons alleen terugtrekken uit het herroepingsrecht in de III/4. Op ons verzoek is de koper verplicht om zijn klanten onmiddellijk op de hoogte te stellen van de opdracht aan ons – tenzij we dit zelf doen – en om ons de informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn voor het ophalen.
6. De koper moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een beslaglegging of andere bijzondere waardevermindering door derden.
7. Indien de waarde van bestaande effecten de gegarandeerde vorderingen met in totaal meer dan 50 % overschrijdt, zijn wij verplicht om naar eigen inzicht effecten vrij te geven naar eigen goed verzoek van de koper.

VI. Uitvoering van de leveringen

1. Bij de overhandiging van de goederen aan een expediteur of vervoerder, maar uiterlijk bij het verlaten van het magazijn of – in het geval van routetransacties – geeft de bezorginstallatie het risico door aan de koper bij alle transacties, inclusief leveringen in Frankrijk en vrije huis. De verplichting en de kosten van het lossen komen ten laste van de koper. Wij bieden alleen verzekering op de richting en kosten van de koper.
2. Wij hebben het recht om deelleveringen te doen in een redelijke mate. Bij vervaardigde goederen zijn over- en onderleveringen tot 10% van de voltooide hoeveelheid toegestaan.
3. Tailleband volgens de overeenkomst (bijv. 25 of 50 m bunde- op verzoek in PE-zakken). Sublengten zijn vanuit productieoogpunt onvermijdelijk en worden dienovereenkomstig geleverd (max 30% van het leveringsvolume). De productie vindt plaats onder technische leveringsvoorwaarden.
4. De maattoleranties van onze siliconenproducten worden bepaald en geproduceerd overeenkomstig DIN ISO 3302-1 E2. Voor schuimproducten is DIN ISO 3302-1 E3 van toepassing. Deze toleranties zijn van toepassing tenzij er uitdrukkelijk een speciale tolerantie is overeengekomen met de klant, wat is bevestigd in de orderbevestiging.
5. In het geval van oproeporders hebben wij het recht om de volledige orderhoeveelheid op een gesloten manier te produceren of te laten vervaardigen. Verzoeken om wijzigingen mogen na de plaatsing van de bestelling niet meer in aanmerking worden genomen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Afroepdata en hoeveelheden kunnen alleen worden gehaald binnen het kader van onze leverings- of productiemogelijkheden, tenzij er vaste afspraken zijn gemaakt. Als de goederen niet worden opgehaald in overeenstemming met het contract, hebben wij het recht om ze in rekening te brengen zoals geleverd na een redelijke aflossingsvrije periode is verstreken.

VII. Aansprakelijkheid voor gebreken

1. In geval van gerechtvaardigde, onmiddellijke melding van gebreken, kunnen we, naar onze keuze, het defect verhelpen of een defectvrij artikel leveren (latere prestaties). In geval van falen of weigering van latere prestaties, kan de koper de aankoopprijs verlagen of zich uit het contract terugtrekken na het vaststellen en mislukte verstrijken van een redelijke termijn. Als het defect niet significant is, heeft het alleen recht op het recht om de schade te beperken.
2. Wij nemen alleen kosten in verband met latere prestaties als ze in individuele gevallen redelijk zijn, met name in verhouding tot de aankoopprijs van de goederen. Ons bedrijf is alleen aansprakelijk binnen het kader van zijn toegevoegde waarde. Wij gaan niet uit van kosten die zijn gemaakt als gevolg van de verhuizing van de goederen naar een andere locatie dan de statutaire zetel of bijkantoor van de koper.
3. Zolang de koper ons niet de gelegenheid geeft om ons van het gebrek te overtuigen, met name op verzoek dat hij de goederen of monsters ervan niet verstrekt, kan hij zich niet beroepen op gebreken van de goederen.
4. VIII uitgesloten. Dit geldt met name voor schadeclaims die niet op de goederen zelf zijn ontstaan (gevolgschade voor gebreken).

VIII. Algemene beperking van aansprakelijkheid en beperking van beperkingen

1. Wegens schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen, met name als gevolg van onmogelijkheid, vertraging, schuld bij de inleiding van het contract en onrechtmatige daad, zijn wij alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid, beperkt tot de typische contractuele schade die op het moment van sluiting van de overeenkomst te voorzien is.
2. Deze beperkingen zijn niet frauduleus van toepassing in geval van verwijtbare gebreken in het artikel of hebben hun afwezigheid gegarandeerd. De regels inzake de bewijslast blijven onaangetast.
3. Tenzij anders overeengekomen, worden contractuele vorderingen die van de koper bij deze gelegenheid of in verband met de levering van de goederen voortvloeien, een jaar na de levering van de goederen verjaard. Deze termijn geldt ook voor goederen die recht hebben op gebruik in overeenstemming met het gebruikelijke gebruik en de verjaringstermijn voor een wettelijk beroep. In het geval van latere prestaties begint de verjaringstermijn niet opnieuw te lopen.

IX. Auteursrechten

1. Wij behouden ons het eigendomsrecht en het auteursrecht voor op kostenramingen, concepten, tekeningen en andere documenten; zij mogen alleen in overleg met ons ter beschikking worden gesteld aan derden. Tekeningen en andere documenten die aan aanbiedingen zijn gekoppeld, moeten op verzoek worden geretourneerd.
2. Voor zover wij artikelen hebben geleverd op basis van tekeningen, modellen, monsters of andere documenten die door de koper zijn overhandigd, gaat de koper ervan uit dat de intellectuele eigendomsrechten van derden niet zullen worden geschonden. Als derden ons verbieden, zich beroepend op intellectuele eigendomsrechten, met name de productie en levering van dergelijke voorwerpen, hebben wij het recht – zonder de juridische situatie te moeten onderzoeken – om verdere activiteiten in dit opzicht te staken en schadevergoeding te eisen in geval van schuld van de koper. De koper verbindt zich er ook toe om ons onmiddellijk van alle vorderingen van derden in verband met deze.

X. Gereedschappen

1. Indien de koper onderdelen moet leveren voor de uitvoering van de bestelling, is het de vrije om de productielocatie met de overeengekomen, anders met een passende extra hoeveelheid voor eventuele schroot tijdig, gratis en zonder gebreken te leveren. Als u dit niet doet, zal dit leiden tot de gemaakte kosten en andere gevolgen.
2. De productie van testonderdelen, met inbegrip van de kosten van mallen en gereedschappen, komt ten laste van de koper.
3. De eigendom van mallen, gereedschappen en andere hulpmiddelen die nodig zijn voor de vervaardiging van bestelde onderdelen, wordt geregeld door de gesloten overeenkomsten. Wij verbinden ons ertoe om dergelijke apparaten ten minste twee jaar na het laatste gebruik beschikbaar te houden.
4. Voor gereedschappen, mallen en andere productieapparatuur van de koper is onze aansprakelijkheid beperkt tot zorg zoals in ons eigen geval. De kosten voor onderhoud en onderhoud komen voor rekening van de koper, tenzij afzonderlijk overeengekomen. Onze bewaarplicht vervalt – ongeacht de eigendomsrechten van de koper – uiterlijk twee jaar na de laatste productie van de matrijs of het gereedschap.

XI. Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie en toepasselijk recht

1. De plaats van uitvoering voor onze levering is, tenzij anders overeengekomen, de statutaire zetel van ons bedrijf. De plaats van jurisdictie voor kooplieden is Helmstedt. We kunnen de koper ook aanklagen op zijn plaats van jurisdictie.

Naast deze algemene voorwaarden worden alle juridische betrekkingen tussen ons en de koper beheerst door het Duitse recht, met inbegrip van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen (CISG) van 11 april 1980.