Privacybeleid voor het gebruik van de website van
J. Lindemann GmbH

J. Lindemann GmbH

Privacybeleid | STATUS 05/2018

Persoonsgegevens (meestal alleen “gegevens” genoemd) worden alleen door ons verwerkt binnen het toepassingsgebied van de noodzaak en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, inclusief de inhoud en de diensten die daar worden aangeboden.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “alleen de AVG” genoemd) betekent derhalve “verwerking”: elke handeling die wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks transacties met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, organiseren, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, bevragen, gebruiken, openbaar maken, openbaar maken, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, verzoening of beperking;

Met de volgende verklaring over gegevensbescherming informeren wij u in het bijzonder over de aard, omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en de wijze van verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de onderdelen van derden die door ons worden gebruikt voor optimalisatiedoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden gegevens onder onze eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt gestructureerd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijk
II. Rechten van gebruikers en belanghebbenden
III. Informatie over de gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijk

De verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

J. Lindemann GmbH
Dieselstr. 12
38350 Helmstedt

Telefoon +49 (0) 5351 / 544 580
Fax +49 (0) 5351 / 544 580 9

datenschutz@lindemannsilikon.de
II. Rechten van gebruikers en belanghebbenden

Gezien de hieronder beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht

  • betreffende de bevestiging of de betreffende gegevens worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, over nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (zie ook artikel 15 AVG);
  • correctie of voltooiing van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook artikel 16 AVG);
  • voor de onmiddellijke schrapping van de betreffende gegevens (zie ook artikel 17 AVG), of, als alternatief, voor zover verdere verwerking overeenkomstig artikel 17, lid 1, 3 GDPR is verplicht om de verwerking te beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG;
  • na ontvangst van de gegevens die hen betrekking hebben en door hen verstrekt en voor de doorgifte van dergelijke gegevens aan andere aanbieders/beheerders (zie ook artikel 20 AVG);
  • in beroep bij de toezichthoudende autoriteit, indien zij van mening zijn dat de betreffende gegevens door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook artikel 77 AVG).

Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie de gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, in kennis te stellen van enige rectificatie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking als gevolg van artikel 16, 17 para. 1, 18 GDPR. Deze verplichting bestaat echter niet voor zover een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. Onverminderd dit, heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

In overeenstemming met artikel 21 AVG hebben gebruikers en betrokkenen ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van de betreffende gegevens,
mits de gegevens door de aanbieder worden verstrekt overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de 1 verlicht. f) GDPR. Er wordt met name bezwaar gemaakt tegen de verwerking van gegevens met het oog op direct marketing.

III. Informatie over de gegevensverwerking

Uw gegevens die tijdens het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is beëindigd, het verwijderen van de gegevens niet wordt uitgesloten door wettelijke bewaarverplichtingen en er wordt geen informatie over het tegendeel verstrekt over de onderstaande individuele verwerkingsmethoden.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele aanwezigheid op het internet te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser naar ons of naar onze webruimteprovider verzonden. Deze zogenaamde serverlogbestanden omvatten het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u bent overgestapt naar onze website (referrer URL), de website(s) van onze website die u bezoekt, de datum en tijd van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt.

Deze op deze manier verzamelde gegevens worden voorlopig opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens van u.

Deze opslag vindt plaats op de rechtsgrond van artikel 6, lid 3. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd, tenzij verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering totdat een incident definitief is opgelost.

Cookies

a) Sessiecookies/sessiecookies

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies met onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die worden opgeslagen en opgeslagen op uw apparaat door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies verwerken bepaalde informatie van u, zoals uw browser- of locatiegegevens of IP-adres, in individuele mate.

Deze verwerking zal onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger maken, omdat de verwerking maakt de reproductie van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, verlicht b.) GDPR, als deze cookies worden verwerkt gegevens voor de inleiding van het contract of contract verwerking.

Als de verwerking niet wordt gebruikt voor de inleiding van het contract of de uitvoering van het contract, ligt ons gerechtvaardigd belang in de verbetering van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 3, van de Europese Commissie. 1 verlicht. f) GDPR.

Als u uw internetbrowser sluit, worden deze sessiecookies verwijderd.

b) Cookies van derden

Onze website kan ook gebruik maken van cookies van partnerbedrijven waarmee we samenwerken met het oog op reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie, met name voor de doeleinden en de rechtsgrondslag van de verwerking van dergelijke cookies van derden.

c) Mogelijkheid tot verwijdering

U de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U ook cookies verwijderen die al op elk gewenst moment zijn opgeslagen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van uw specifieke internetbrowser. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. Met zogenaamde Flash-cookies kan verwerking echter niet worden voorkomen door de instellingen van de browser. In plaats daarvan moet je de instelling van je Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van uw specifieke flashplayer. Als u vragen heeft, u ook gebruik maken van de Help-functie of documentatie van uw Flash-speler of contact opnemen met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Als u echter de installatie van cookies voorkomt of beperkt, kan dit ertoe leiden dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Contact vragen / mogelijkheid van contact

Als u contact met ons opneemt via contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekt gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en reactie van uw verzoek – zonder hun voorziening kunnen we uw verzoek niet of hoogstens beperkt beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 3. 1 verlicht. b) GDPR.

Uw gegevens worden verwijderd als uw verzoek definitief is beantwoord en er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn in geval van latere uitvoering van de overeenkomst.

Orders

Bij het plaatsen van een bestelling verwerken wij eerst uw persoonsgegevens voor de verwerking van de bestelling en voor facturatie (art. 6 sec. 1 b GDPR). Voor zover gegevens als verplichte informatie zijn gemarkeerd, zijn ze noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor facturering.

Wij slaan uw gegevens die relevant zijn voor de bestelling en de bijbehorende documenten (bijv. handelsbrieven, facturen) op in overeenstemming met de wettelijke vereisten na het sluiten van het contract voor ten minste zes jaar (artikel 257 sec. 1 nr. 2 HGB) of tien jaar (artikel 147 paragraaf 1 AO).

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps om onze locatie weer te geven en om routebeschrijvingen te creëren. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen “Google” genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen inzake gegevensbescherming zal worden voldaan.

Om de presentatie van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de Server van Google in de V.S. tot stand gebracht wanneer het toegang tot onze website.

Als u toegang krijgt tot het In onze website geïntegreerde Google Maps-component, slaat Google een cookie op uw apparaat op via uw internetbrowser. Om onze locatie te bekijken en een routebeschrijving te maken, worden uw gebruikersinstellingen en gegevens verwerkt. We kunnen niet uitsluiten dat Google servers in de Verenigde Staten zal gebruiken.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Door op deze manier verbinding te maken met Google, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.

Als u het niet eens bent met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser. Details zijn te vinden onder het item “Cookies” hierboven.

Daarnaast vindt het gebruik van Google Maps en de informatie die via Google Maps wordt verkregen plaats in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google en de algemene voorwaarden voor Google Maps.

Daarnaast biedt Google

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

meer informatie.

Google Analytics


Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke dienstverlener in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).

Omvang van de verwerking
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk maken. De door middel van de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij gebruiken de functie “anonymizeIP” (zogenaamde IP-masking): Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw bezoek aan de website worden onder meer de volgende gegevens verzameld:

de pagina’s die u bezoekt, uw “klikpad”
het bereiken van “websitedoelen” (conversies, bijvoorbeeld. aanmeldingen voor nieuwsbrieven, downloads, aankopen)
Uw gebruikersgedrag (bijvoorbeeld kliks, verblijfstijd, bouncepercentage)
Uw locatie (regio) bij benadering)
Uw IP-adres (in verkorte vorm)
Technische informatie over uw browser en de apparaten die u gebruikt (bijvoorbeeld taalinstelling, schermresolutie)
Uw IP-adres (in verkorte vorm). taalinstelling, schermresolutie)
uw internetprovider
de referrer-URL (via welke website/via welk reclamemedium u op deze website terecht bent gekomen)

Doeleinden van de verwerking
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw (pseudonieme) gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. De rapporten die door Google Analytics worden verstrekt, worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Ontvanger
Ontvanger van de gegevens is.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

als verwerker. Daartoe hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Google LLC, gevestigd in Californië, VS, en, indien van toepassing, Amerikaanse autoriteiten kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zijn opgeslagen door Google.

Overdracht naar derde landen
Een overdracht van gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten.

Duur van opslag
De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 24 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat Google deze gegevens verwerkt door
a. Geen toestemming geven voor het plaatsen van de cookie of
b. het downloaden en installeren van de browser add-on om Google Analytics hier uit te schakelen.

U kunt het opslaan van cookies ook verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig te configureren. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kunt u op deze en andere websites met een aantal beperkingen in de functionaliteit te maken krijgen.

Rechtsgrond en herroeping
voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, Art.6 para.1 p.1 lit.a DSGVO. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met effect voor de toekomst door de cookie-instellingen op te roepen ( Verander cookie-instellingen )en verander je selectie daar.

Voor meer informatie over de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google, gaat u naar https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en https://policies.google.com/?hl=nl.

SnapEngage Live Chat Tool

Deze website maakt gebruik van SnapEngage, een live chatservice van SnapEngage, LLC.

SnapEngage maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en maakt een analyse van hun gebruik van de website mogelijk. Deze gegenereerde informatie wordt uitsluitend naar een SnapEngage-server in de EU verzonden en daar opgeslagen om uw gebruik van de chats te evalueren en beschikbaar te stellen aan ons als rapporten. SnapEngage kan deze informatie aan derden overdragen voor zover wettelijk vereist of voor zover derden verplicht zijn deze gegevens namens SnapEngage te verwerken. SnapEngange zal uw verkorte IP-adres nooit koppelen aan andere SnapEngage-gegevens.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van SnapEngage, dat hier te vinden is:   http://snapengage.com/privacy-policy/

SnapEngage stuurt deze gegevens op verzoek naar ons door, deze gegevens worden alleen intern gebruikt, indien nodig ook om contact met ons op te nemen.

Online sollicitaties / publicatie van vacatures

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren via onze website. Met deze digitale toepassingen worden uw sollicitant en aanvraaggegevens elektronisch door ons verzameld en verwerkt om de aanvraagprocedure te voltooien.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 26 para. 1 p. 1 BDSG i.V.m. art. 88 sec. 1 GDPR.

Als een arbeidsovereenkomst na de sollicitatieprocedure wordt gesloten, slaan wij uw gegevens die tijdens de aanvraag zijn ingediend op in uw personeelsdossier voor het gebruikelijke organisatorische en   administratieve proces – dit uiteraard in overeenstemming met de verdere wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ook artikel 26 para. 1 p. 1 BDSG i.V.m. art. 88 sec. 1 GDPR.

Bij het afwijzen van een aanvraag verwijderen we automatisch de gegevens die ons twee maanden na de melding van de afwijzing zijn ingediend. De verwijdering vindt echter niet plaats als de gegevens te wijten zijn aan wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld. een langere opslagperiode van maximaal vier maanden of tot de sluiting van een gerechtelijke procedure.

De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) AVG en artikel 24 para. 1 nr. Ons gerechtvaardigd belang ligt in juridische verdediging en handhaving.

Als u uitdrukkelijk akkoord gaat met een langere opslag van uw gegevens, bijvoorbeeld. voor uw opname in een database van aanvragers of prospects, worden de gegevens verwerkt op basis van uw toestemming. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 0. 1 verlicht. a) GDPR. U echter op elk moment uw toestemming geven overeenkomstig artikel 7, lid 4, van de Europese 3 GDPR door verklaring aan ons met ingang van de toekomst.

Model privacybeleid     advocatenkantoor Weiss & Partner